Brottmål

Om du delges misstanke om brott har du rätt till en offentlig försvarare under vissa förutsättningar. Försvarsadvokaten är en förutsättning för rättssäkerhet. Offentlig försvarare är inom det svenska rättsväsendet en stark grundstomme för att värna den misstänktes grundläggande rättssäkerhet. Av lagrummet följer, 21:3a, 1 st RB, att offentlig försvarare skall förordnas när den misstänkte är anhållen eller häktad och begär en offentlig försvarare alternativt att det för brottet inte är stadgat lindrigare straff än fängelse i 6 månader och den misstänkte begär offentlig försvarare.

21:3a, 2 st RB räknar istället upp tre situationer där offentlig försvarare skall utses oavsett om den misstänkte begär eller icke begär offentlig försvarare. Dessa är, om det med hänsyn till utredningen av brottet är behövligt, eller är tveksamt vilken påföljd som skall väljas och det finns anledning att döma till annan påföljd än böter eller villkorlig dom eller sådana påföljder i förening, eller om det i övrigt föreligger särskilda skäl med hänsyn till den misstänktes personliga förhållanden eller till vad målet rör.

Domstolen gör en bedömning i det enskilda fallet och beaktar härvid målets beskaffenhet utifrån processuella synpunkter. Vidare beaktas bland annat hur väl den enskilde på egen hand kan klara av sitt försvar.

Av vikt att påtala vid en överklagan är varför just du i enlighet med ovan angivna 21:3a, 2 st RB har behov till en offentlig försvarare, dvs att argumentera utifrån de 3 punkterna.

Den offentliga försvararen kan sägas fungera som den misstänktes rådgivare och har till uppgift att tillvarata den misstänktes rättigheter och främja dennes intressen. Försvararen ska t.ex. åberopa omständigheter och bevis som talar till den misstänktes förmån. Försvararen biträder den misstänkte vid talans förberedande och utförande samt ska verka för sakens riktiga belysning, se RB 21 kap 3 och 7 §§.

Sådan rätt kan även föreligga i vissa andra fall.

Vi åtar oss även uppdrag som målsägandebiträde i brottmål. Du som blivit utsatt för brott har i många fall rätt till ett juridiskt biträde som ska ta tillvara brottsoffrets rättigheter igenom hela den juridiska processen och kan vara avgörande för att anmälan leder till fällande dom. Du kan önska dig ett visst biträde eller låta domstolen förordna någon åt dig.

Vi avråder från att deltaga som misstänkt i ett polisförhör utan närvaro av offentlig försvarare, om rätt till sådan föreligger.